Makaleler

Ortadoğu’nun Jeo-Ekonomik Önemi ve ABD’nin Ortadoğu Politikasının Ekonomik Nedenleri

Halil İbrahim YILMAZ

Öz

Ortadoğu çok eski çağlardan itibaren insanlık için önemli ekonomik ve politik merkezlerin başında gelmiştir. Birçok medeniyetin doğuşuna ve gelişmesine ev sahipliği yapan Ortadoğu, Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan ticaret yolları üzerinde bulunması; önemli suyollarını ve kanalları barındırması sebebiyle tarihi süreç içerisinde önemini asla yitirmemiştir. Bugün için Ortadoğu’yu asıl önemli kılan ise 1800’lerin sonlarına doğru keşfedilen petrol olmuştur. Ortadoğu hem petrol hem de gaz rezervi konusunda dünyanın en zengin bölgesi konumundadır. Zaten bu durum tek başına Ortadoğu’yu önemli kılmaktadır. Petrol dünyanın en kıymetli ve rakipsiz hammaddesi haline geldikten sonra, petrolün çıktığı her yerde ihtilaller, savaşlar, hükümet darbeleri birbirini kovalamış ve petrole sahip memleketlerin halkları hiçbir zaman rahat nefes alamamıştır. Bu durumdan Ortadoğu da fazlasıyla nasibini almış, Ortadoğu’da petrol, kan ve politika birbirine karışmıştır Günümüzde medeniyetin gelişmesinde hala en mühim hareket ve enerji kaynağını teşkil eden petrol aynı zamanda siyasal ve ekonomik çatışmaların ana sebebidir. Bu mücadelenin başrol oyuncusu, petrole ilişkin politikaların belirleyicisi ise ABD’dir. Bu çalışma; ABD’nin süper güç konumunun devamı için Ortadoğu’nun önemini ve petrol politikasının gerçek nedenleri ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Enerji, Jeo-ekonomi, Petro-dolar, ABD

 

Geo-Economic Importance of the Middle East and Economic Reasons of the USA Policy
in the Middle East

Abstract

Middle East has become one of the most important economic and political centers since ancient times for humanity. The Middle East that hosted to the birth and development of many civilizations; has never lost its importance in the historical process because it is located on the trade routes linking East and West and hosts major waterways and canals. The main thing that makes the Middle East important today is the oil that discovered in the late 1800s. Middle East is the world’s richest region in both oil and gas reserves. This situation makes the Middle East important already. After the oil has become the world’s most precious and unique raw material; revolutions, wars and coups has been one after another and the people has been always suffered wherever oil is extracted. The Middle East took its toll of this situation and the oil mingled with blood and policies. Oil is the most important source of energy and movement in today’s civilization and also is a major cause of political and economic conflicts. The protagonist of this struggle is the United States which determines policies for Petroleum. This study reveals the real reasons for the US oil policy and the importance of the Middle East for the continuation of the superpower position of USA.

Keywords: The Middle East, Energy, Geoeconomic, Petrodollars, USA.

Tam metin tıklayınız.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı